ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Η Κατηγορία D περιλαμβάνει όλα τα λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητα ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος Ερασιτεχνικού διπλώματος – Κατηγορίας Β.

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει:
1. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία:
α) Των 21 ετών για την κατηγορία D1.
β) Των 24 ετών για την κατηγορία D.
Άδεια οδήγησης κατηγορίας D χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον B κατηγορίας.

Μαθήματα:

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι :

15 Θεωρητικά
15 Πρακτικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:
α. έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, βιβλιάριο υγείας και εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης, δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, καθώς και τα δικαιολογητικά 4 και 5.

4. Παράβολο (0021) Αρχική Χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β).

5. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

6. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.

7. Παράβολο 10,00 Ε για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική  (0024) και πρακτική (0025) εξέταση και Παράβολο – Θεωρητικής εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) (0026) αξίας 20,00Ε καθώς και Παράβολο – Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. (0027) αξίας 20,00Ε .

8. Παράβολο – Χαρτόσημο  – Επέκταση σε κατηγορία (BE, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE)

9. Παράβολο – Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης (0028) αξίας 30.00 Ε.

10. Αίτηση εκτύπωσης.

11. Άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο. Η παλιά άδεια οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα παράβολα εκτυπώνονται από την εφαρμογή e-paravolo
Ο υποψήφιος μπορεί να πληρώσει το ποσό των παραβόλων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ με τον κωδικό παραβόλου.
( Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παράβολα τις εκάστοτε άδειας οδήγησης ή μεταβολές απευθυνθείτε στη Σχολή μας).