ΜΕΧΡΙ 50cc AM

Η κατηγορία ΑΜ περιλαμβάνει μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα με μέγιστη ταχύτητα 45km/h και κυβισμό ως 50cm3.

Ο  ενδιαφερόμενος για την Άδεια Οδήγησης ΑΜ πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Μαθήματα

Τα  υποχρεωτικά  μαθήματα  είναι:

21  Θεωρητικά  Κ.Ο.Κ. ( Εάν  δεν  έχει  άλλο  δίπλωμα)

10  Θεωρητικά  Μοτοσυκλέτας  &

14  Πρακτικά Μοτοσυκλέτας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Επίσης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, απαιτείται έγγραφη συναίνεση του ατόμου που ασκεί την επιμέλεια.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.

4. Παράβολο (0021) Αρχική Χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β)

 5. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.

6. Παράβολο 10,00 Ε για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική  (0024) και πρακτική (0025) εξέταση.

7. Παράβολο – Χαρτόσημο  Άδειας Οδήγησης  (0061) αξίας 18,00 Ε.   

8. Παράβολο – Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης (0028) αξίας 30.00 Ε.

9. Αίτηση εκτύπωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α.  Όλα τα παράβολα εκτυπώνονται από την εφαρμογή e-paravolo

Ο υποψήφιος μπορεί να πληρώσει το ποσό των παραβόλων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ με τον κωδικό παραβόλου.

( Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παράβολα τις εκάστοτε άδειας οδήγησης ή μεταβολές απευθυνθείτε στη Σχολή μας).

Β.

1   Πριν από τη συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης και  Σχολή Οδηγών αντίστοιχα.

2.   Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο εγγράφου πρέπει να είναι επικυρωμένο.